Ihass

14 tekstów – auto­rem jest Ihass.

"Dob­rze zor­ga­nizo­wany umysł zaw­sze ma ja­kieś po­mysły "
- Ihass 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 czerwca 2013, 22:13

"Trze­ba wal­czyć, wal­czyć i ciągle wal­czyć nie pod­da­wać się. Tyl­ko tak po­kona się wroga."
- Ihass 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 czerwca 2013, 23:14

"Czas płynie bar­dzo szyb­ko. Cza­sami za szyb­ko. Ale i tak nie mogę o to­bie zapomnieć"
- Ihass 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 czerwca 2013, 22:12

"Życie kończy się szyb­ko cza­sami za szybko"
- Ihass 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 czerwca 2013, 19:48

"Da­je Ci szan­se, jedną za drugą. Wi­docznie mi na to­bie za­leży ale kiedyś to się mu­si skończyć."
- Ihass 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 czerwca 2013, 21:41

"Mo­tywację masz wszędzie, ro­zej­rzyj się"
- Ihass 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 czerwca 2013, 21:11

"Boję się mo­men­tu, gdy zacznie mi za­leżeć. Wte­dy na pew­no już nie będę sobą. Każdy gest, jed­no słowo, jed­na chwi­la może mnie zniszczyć..."
- Ihass 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 czerwca 2013, 21:08

"Kiedyś byłaś dla mnie wszys­tkim. Chciałem od­dać każdą chwi­le, żeby spędzić ją z tobą, a te­raz nie mówi­my so­bie na­wet cześć..."
- Ihass 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 czerwca 2013, 22:19

"Na­wet jak mnie zra­niłaś to i tak nie gniewam się na ciebie, bo przy­pomi­nam so­bie ile dałaś mi dob­rych chwil dla których chciało się żyć."
- Ihass 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 czerwca 2013, 09:37

"I cze­kać na śmierć i tak jak­by chcieć śmier­ci, ale śmierć się nie po­jawia chy­ba się boi."
- Ihass 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 czerwca 2013, 15:27
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność